javascript 控制checkbox的全選與全取消

2008-12-21

checkbox的全選跟全取消

這是js的部份

function checkall(num,maj)
{
var tag = 'dep[' + num +'][]';
var switch_checked = maj.checked;
var len = document.exp_form.elements.length;
for (var i = 0; i < len; i++)
{
if (document.exp_form.elements&#91;i&#93;.name == tag)
document.exp_form.elements&#91;i&#93;.checked = switch_checked;
}
}
&#91;/sourcecode&#93;

這是html的部份

&#91;sourcecode lang='html'&#93;
<form action="#" name="exp_form" method="post">
<input type="checkbox" name="depall0" onclick="checkall(0,this);">全選a<br />
<input name="dep&#91;0&#93;&#91;&#93;" type="checkbox" value="a1">a1
<input name="dep&#91;0&#93;&#91;&#93;" type="checkbox" value="a2">a2
<input name="dep&#91;0&#93;&#91;&#93;" type="checkbox" value="a3">a3 <br />
<input type="checkbox" name="depall1" onclick="checkall(1,this);">全選b<br />
<input name="dep&#91;1&#93;&#91;&#93;" type="checkbox" value="b1">b1
<input name="dep&#91;1&#93;&#91;&#93;" type="checkbox" value="b2">b2
<input name="dep&#91;1&#93;&#91;&#93;" type="checkbox" value="b3">b3 <br />
<input type="checkbox" name="depall2" onclick="checkall(2,this);">全選c<br />
<input name="dep&#91;2&#93;&#91;&#93;" type="checkbox" value="c1">c1
<input name="dep&#91;2&#93;&#91;&#93;" type="checkbox" value="c2">c2
<input name="dep&#91;2&#93;&#91;&#93;" type="checkbox" value="c3">c3
</form>

因為我server端是使用php 所以下面是php處理值的方法

for($_i=0;$_i<3;$_i++) { for($_j=0;$_j這裡可以看範例

這個是可以全選不只一類的

如果只要全選全部的checkbox

就可以再簡化一點囉

可以自己研究看看~

高手跟前輩們鞭小力一點XD

如果有更好的用法希望不吝指教 謝謝~

Comments

 • 阿傑 說:

  不好意思 我剛學PHP 如果我想要把那些值帶入MYSQL裡 以那些值去做篩選 那應該怎麼做??

 • hsin 說:

  建議還是買本書
  每本講PHP的書 幾乎都會講到MySQL的基本用法
  或是
  咕狗看看 網路上已經有的教學很多了
  http://lmgtfy.com/?q=PHP+MySQL

 • 發表迴響

  彙整

  分類